Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zsp1.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zsp1.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-16

Raport GUS: wydruk_gus

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

  1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
  2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zsp1.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Pieczonka, adres poczty elektronicznej sekretariat@zsp1.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2304688. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zsp1.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zsp1.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli.

Istnieją trzy dostępne wejścia. Wejście główne dla uczniów szkoły, nauczycieli oraz interesantów, które prowadzi schodami w dół do szatni szkolnej, a schodami w górę do wejścia przedszkolnego. Drugie wejście usytuowane w tylnej części budynku do którego prowadzą tylko schody - prowadzi do części przedszkolnej. Trzecie wejście usytuowane jest od strony parkingu i znajduje się na poziomie terenu, nie ma schodów ani podjazdów - jest pozbawione barier architektonicznych i umożliwia wjazd wózkiem.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dojście na poszczególne kondygnację możliwe jest tylko schodami. Brak wind wewnętrznych i zewnętrznych oraz podjazdów, Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Opis dostosowań. Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: Szkoła nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły do budynku szkoły ma możliwość wejścia osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (po wcześniejszym umówieniu).

„Termin przeglądu i aktualizacji : 30 marca 2025”.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćv-ce dyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:51:58
Informację wprowadził do BIPAndrzej Pieczonka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:51:58
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:39:22
2nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:39:39
3nowaAndrzej Pieczonka2020-09-22 07:47:38
4nowaAndrzej Pieczonka2020-09-22 08:05:22
5Dodano opis dostępność architektonicznaAndrzej Pieczonka2021-03-12 11:21:21
6Dodano opis dostępność architektonicznaAndrzej Pieczonka2021-03-12 13:21:07
7„Termin przeglądu i aktualizacji : 22 marca 2021”. Dodano opis dostępność architektonicznaAndrzej Pieczonka2021-03-22 10:08:59
8„Termin przeglądu i aktualizacji : 22 marca 2021”. Dodano opis dostępność architektonicznaAndrzej Pieczonka2021-03-22 10:17:37
9Dodano opis dostępność architektonicznaAndrzej Pieczonka2021-03-22 10:26:15
10Dodano opis dostępność architektonicznaAndrzej Pieczonka2021-03-29 09:15:03
11Dodano opis dostępność architektonicznaAndrzej Pieczonka2021-03-29 09:17:27
12Dodano opis dostępność architektonicznaAndrzej Pieczonka2021-03-29 09:18:03
13Dodano opis dostępność architektonicznaAndrzej Pieczonka2022-03-25 12:04:48
14Dodano opis dostępność architektonicznaAndrzej Pieczonka2023-03-16 11:51:02
15Dodano opis dostępność architektonicznaAndrzej Pieczonka2023-03-16 11:58:07
16Dodano opis dostępność architektonicznaAndrzej Pieczonka2024-01-30 10:50:30
17Dodano opis dostępność architektonicznaAndrzej Pieczonka2024-01-30 11:00:29